بخش اول دوره بیمه و تامین‌اجتماعی جناب آقای علی شیخی

    در بخش ابتدایی این دوره که روز سه شنبه مورخ ۲۰ آذر ۹۷ برگزار شد، جناب آقای شیخی در مورد قراردادها و شرایط

ادامه