آزمونآزمون پایانی دورۀ «معیارهای کیفی طراحی در محدودۀ بافت‌های تاریخی»

توجه: دوستان گرامی، نظر به اینکه پرسش‌های زیر به منظور سنجش دریافت‌های کلی شما از مطالب ارائه شده در دوره و نه لزوماً محفوظاتتان طرح شده‌اند، لذا خواهشمند است بدون هیچگونه نگرانی و اضطرابی، به صورت مختصر و مفید، دانسته‌های خود را در مورد هر کدام از پرسش‌ها ارائه نمایید.

مرحله 1 از 3 - مشخصات

0%